Buchenholz

1 Ster

25 cm

Hartholzbrikett

5 x 2 kg

Buchenholz

1 Ster

33 cm

Weichholzbrikett

5 x 2 kg

Nadelholz 

1 Ster 

25 cm

Kaminholz

12,5 kg

Nadelholz

1 Ster

33 cm

Anfeuerholz

Spitze